Opis konkursu

Już wkrótce rozpoczniemy przyjmowanie zgłoszeń do IV edycji konkursu.

IV edycja konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC to wspólna inicjatywa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego. Nagrodzone zostaną placówki lecznicze, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC).

Celem Konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie monitorowania jakości opieki, optymalizacji procesów na rzecz bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, wzmacniania pracy zespołowej oraz skutecznej profilaktyki i edukacji.
Liderzy zmian w polskim systemie ochrony zdrowia rozwijają praktyki nakierowane na zwiększenie wyników zdrowotnych w stosunku do nakładów przeznaczanych na opiekę, które wyprzedzają rozwiązania systemowe. Inwestują w nowoczesne technologie, zmieniają organizację procesów, wdrażają narzędzia ewaluacji własnych wyników, poddają się ocenie pacjentów i wsłuchują w ich oczekiwania. Chcemy dostrzec i nagrodzić ich wysiłek.

Korzyści

Dzięki udziałowi w konkursie:
Twoje dokonania w kierunku budowy opieki nakierowanej na wartość zdrowotną zostaną uhonorowanie przez niezależne grono autorytetów polskiego rynku medycznego.
Uzyskasz prestiżowy tytuł Lidera zmian w ochronie zdrowia 2020. Leaders of VBHC oraz zdobędziesz wartościowe nagrody.
Będziesz miał możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami polskiego rynku medycznego, podczas ogólnopolskiej konferencji dotyczącej budowy rozwiązań ochrony zdrowia opartych o wartość.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne:

Szpitale
Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Przychodnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)

Zasady

 1. Kandydat zgłasza się, wypełniając formularz na stronie. Już wkrótce rozpoczniemy przyjmowanie zgłoszeń do IV edycji konkursu.
 2. Przekazane przez kandydatów informacje wykorzystywane są jedynie na potrzeby konkursu, a dane finansowe utrzymywane są w ścisłej tajemnicy.
 3. Udział w konkursie na każdym etapie jest bezpłatny.
 4. Wyboru finalistów dokonuje niezależne Jury preselekcyjne złożone z ekspertów rynku medycznego, specjalistów powołanych ze względu na tematykę poszczególnych kategorii konkursu. Jury preselekcyjne ocenia aplikacje i wyznacza kandydatów do drugiego etapu.
 5. W drugim etapie członkowie Kapituły, którą tworzą przedstawiciele administracji państwowej, instytucji, podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń, wyłania zwycięzców oraz wyróżnionych.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz oficjalne wręczenie nagród nastąpi 22 września 2021 r. podczas Gali finałowej on-line.

Kategorie konkursowe

Zarządzanie jakością:
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta
 • Zarządzanie skutecznością medyczną
Zarządzanie jakością obejmuje projekty mające na celu podniesienie jakości działania placówki medycznej w wielu obszarach. Szczególnie promowane będą przedsięwzięcia i projekty nakierowane na zwiększenie dostępności, równości, skuteczności klinicznej, bezpieczeństwa pacjentów, poprawy doświadczeń z korzystania z opieki medycznej. Ważne jest, aby inicjatywy te prowadziły także do zwiększania efektywności prowadzonej działalności, poprzez lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, infrastrukturalnych i finansowych.
Zarządzanie
kapitałem
ludzkim
Zarządzanie kapitałem ludzkim obejmuje projekty i działania podejmowane w zakresie zarządzania personelem placówki medycznej np. projekty rozwojowe, mające na celu poprawę i podnoszenie kompetencji pracowników, usprawniające i optymalizujące procesy pracownicze, komunikację wewnętrzną i interpersonalną, zwiększające motywację, polepszające bezpieczeństwo pracowników, wpływające na stabilizację kadry oraz wzrost zaangażowania pracowników w podnoszenie jakości świadczeń medycznych; podniesienie efektywności pracy zespołowej; integrację grup zawodowych, uporządkowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników.
Organizacja
przyjazna
pacjentowi
Organizacja przyjazna pacjentowi obejmuje projekty wprowadzające rozwiązania systemowe nakierowane na poprawę doświadczeń pacjenta, uwzględniające optykę pacjenta w postrzeganiu opieki zdrowotnej, dostosowywanie się do ich potrzeb i oczekiwań, poprawiające relację i komunikację z pacjentami, zbierające i wykorzystujące informacje zwrotne od pacjentów jak np. cykliczne badania satysfakcji pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta.
Skuteczna
profilaktyka
i edukacja
Skuteczna profilaktyka i edukacja obejmuje projekty, które zaowocowały ponadprzeciętnymi wynikami w zakresie podnoszenia świadomości i odpowiedzialności za zdrowie oraz skutecznie wpłynęły na postawy beneficjentów. Zapraszamy inicjatorów innowacyjnych projektów: propagujących wiedzę o zdrowym stylu życia; kształtujących prawidłowych postawy prozdrowotne, zwiększające kontrolę nad zdrowiem; nakierowanych na likwidowanie nierówności w dostępie do edukacji zdrowotnej i profilaktyki.
Przychodnia
zorientowana
na jakość
Przychodnia zorientowana na jakość obejmuje projekty i działania podejmowane przez przychodnie (POZ, AOS) na rzecz wypracowania i wdrożenia rozwiązań w duchu Value Based Health Care (VBHC) np. projekty mające na celu poprawę jakości i kompleksowości opieki, skrócenie cykli terapeutycznych, poprawę doświadczenia pacjentów, poprawę komunikacji i rozwój współpracy kadr medycznych, poprawę jakości danych i wzmocnienie kultury zarządzania opartego na danych.

Nagrody

 • Prestiżowy tytuł Lidera zmian w ochronie zdrowia 2021. Leaders of VBHC oraz statuetkę i dyplom
 • Bon szkoleniowy upoważniający do realizacji wybranego modułu specjalistycznego realizowanego w ramach programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego
 • Bon szkoleniowy upoważniający do realizacji wybranego szkolenia dla zespołu przez eksperta Wolters Kluwer Polska
 • Inne nagrody rzeczowe

III edycja konkursu

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy merytoryczni
IZWOZ Uczelnia Łazarskiego
LEX Compliance Medica
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
Patroni medialni
Prawo.pl
Back to Top